Gallery

Ondakaremba Namibia

Images taken at the very end of my 2018 Namibia trip, when I only had this film left.

Polaroid T664 Sepia through Polaroid 600se caemera.